پرواز اهواز به کرمان در ۸ آذر با شرکت هوایی ماهان ساعت ۱۱ سیستمی به نرخ ۴۷۷۰۰۰ تومان هست.