نرخ پرواز اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی در همینساعت به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز