نرخ پرواز ایلام به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) ، و در ساعت ۱۲:۴۰ به مبلغ ۱۳۴۰۰۰ تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین در همین تاریخ پرواز ایلام به تهران به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز