نرخ پرواز بندرعباس به آبادان برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز