نرخ پرواز بندرعباس به تهران برای تارخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنچ هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۷۵۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزرا تومان) و ۳۲۶۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) ، در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۲۷۴۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و چهار هزار تومان) ، در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۴۱۷۰۰۰ تومان (چهارصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ های ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ های ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) و ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز