نرخ پرواز بندرعباس به کرمانشاه برای تاریخ ۹۶/۷/۱۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) و ۵۴۴۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز