قیمت بلیط بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۳/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۲۲۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز