نرخ پرواز بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمای آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز