نرخ پرواز بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۲۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز