شهر بیشکک پایتخت کشور قزقیزستان می باشد که نرخ پروازی به سمت این شهر را می توانید از آنیل پرواز بخواهید.

Manas International Airport نام این فرودگاه بین المللی و FRU نام کد آن هست.