نرخ پرواز تبریز به تهران برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایر تور در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) میباشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۱۰ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تونان) می باشد.

رزرو لحظه آخری تبریز به تهران

لذت پرواز با آنیل پرواز