برای خرید پرواز سیستمی تبریز به رشت می توانید مبلغ ۲۰۹ هزار تومان را با هواپیمایی ایران ایر پرداخت کنید.