نرخ پرواز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۶/۹/۲۰ ب هصورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ ۱۳۷۰۰۰ تومان (یکصد و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز