نرخ پرواز تفلیس به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۶:۰۰ به مبلغ های ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) و ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۳۹۰۰۰۰ تومان (سیصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز