قیمت بلیط پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۱/۲۵ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) و در ساعت به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز