نرخ پرواز تهران به آنتالیا برای تاریخ ۹۶/۳/۱۸ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ تومان (نهصد و شصت هزار تومان) می باشد.

همچنینی بلیط  تهران به آنتالیا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان (یک میلیون تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز