نرخ پرواز تهران به آنکارا برای تاریخ ۹۶/۶/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش ایرلاین در ساعت ۰۲:۴۰ به مبلغ ۶۴۰۰۰۰ تومان (ششصد و چهل هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به آنکارا برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۸۱۹۰۰۰ تومان (هشتصد و نوزده هزار تومان) و ۱۸۴۸۰۰۰ تومان (یک میلیون و هشتصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز