نرخ پرواز تهران به اربیل برای تاریخ ۹۶/۲/۳ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۵۵۰۰۰۰ تومان (پانصد و پنجاه هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ های ۵۴۴۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و چهار هزار تومان) و ۱۷۸۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز