قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصدو پنجاه و چهار هزار تومان) و  در ساعت ۱۳:۲۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه وچهار هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز