قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ ۹۶/۶/۴ به صورت سیستمیبا هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۴۵ هم به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

پرواز تهران به اردبیل برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۱:۰۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز