نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و ۲۳۸۰۰۰ تومان (دویست و سی و هشت هزار تومان) و در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ های ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) و ۲۱۴۰۰۰ تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۴۰ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۲۱:۲۵ به مبلغ های ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) و ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز