نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۰ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۳۴۰۰۰۰ تومان (سیصد و چهل هزار تومان) ، به صورت سیستمی در ساعت ۲۳:۳۰ به مبلغ ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) ، و در ساعت ۲۳:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۰۱۴۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهارده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۳۸۶۰۰۰ تومان (سیصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۶:۵۰ به مبلغ های ۵۹۹۰۰۰ تومان (پانصد و نود و نه هزار تومان) و ۲۱۹۲۰۰۰ تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز