قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) و ۵۴۰۰۰۰ تومان (پانصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۷۱۱۰۰۰ تومان (هفتصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۰:۲۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ تومان (ششصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز