نرخ پرواز تهران به استانبول برای تاریخ ۹۶/۶/۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۰:۴۵ به مبلغ های ۵۳۷۰۰۰ تومان (پانصد و سی و هفت هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۵۹۰۰۰۰ تومان (پانصد و نود هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۴۰ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۶۶۰۰۰۰ تومان (ششصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۲۲:۴۵ به مبلغ ۶۱۱۰۰۰ تومان (ششصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز