نرخ پرواز تهران به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۱۷ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۶۰۰۰ تومان (یکصد و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۰:۰۵ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۱۵ به مبلغ ۱۲۶۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۲۵ به مبلغ ۱۳۰۰۰۰ تومان (یکصد و سی هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۵۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سیس و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۰۸:۲۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۰۸:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۲۰:۵۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز