نرخ پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۶/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ های ۴۶۸۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و هشت هزار تومان) و ۸۸۸۰۰۰ تومان (هشتصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایروان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۶۶۹۰۰۰ تومان (ششصد و شصت و نه هزار تومان) و ۱۰۴۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و چهل و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز