قیمت پرواز تهران به ایروان برای تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۴۴۶۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ های ۵۴۹۰۰۰ تومان (پانصد و چهل و نه هزار تومان) و ۱۰۲۷۰۰۰ تومان (یک میلیوم و بیست و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز