نرخ پرواز تهران به لیروان برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (ویژه میعث) با هواپیمایی آسمان به صورت سیستمی در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۴۶۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز