به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به ایلان برایت اریخ ۹۶/۸/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۶:۲۰ به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به ایلام در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۷:۳۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت ۱۳:۱۵ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز