قیمت پرواز تهران به ایلام با هواپیمایی آسمان در ساعت های ۰۵:۴۵ و ۹:۳۰ و ۱۳:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۱۵۴۰۰۰ هزار تومان (یکصد و پنجاه و چهار هزار تومان) میباشد.

و همچنین در همین تاریخ در ساعت ۱۳:۱۵ با هواپیمایی ماهان برای تهران به ایلام قیمت پرواز به صورت سیستمی ۱۸۱۰۰۰ هزار تومان میباشد (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان).

لذت پرواز با آنیل پرواز