قیمت بلیط تهران بندرلنگه سیستمی در ساعت ۰۵:۵۵ ۴۴۲۰۰۰ تومان است.