پرواز سیستمی تهران به بوشهر با هواپیمایی آسمان ساعت ۱۷:۳۰ در تاریخ ۹۷/۹/۴ ۲۵۱۰۰۰ تومان می باشد.

همچنین بلیط بوشهر به تهران در مسیر برگشت ۲۱۳ هزار تومان قیمت دارد.