قیمت بلیط تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران یار در ساعت ۰۴:۵۵ به مبلغ ۹۲۰۰۰ تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۰۵:۴۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یمصد و بیست و یک زهار تومان) می باشد.
  •  سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز