به كجا پـــــرواز می كنید
×
تغییر جستجو ↵

نرخ پرواز تهران به تبریز برای تاریخ ۹۶/۸/۲۲ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در  ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۱۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۱:۲۰ به مبلغ ۱۴۳۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و سه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز