نرح پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۸/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی العربیه (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۳۳۳۰۰۰ تومان (سیصد و سی و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۷۷۳۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز