قیمت بلیط تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ (ویژه مبعث) به صورت زیر می باشد:

  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۷۷۰۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد هزار تومان) و ۱۰۷۱۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۳۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۵۲۶۰۰۰ تومان (پانصد و بیست و شش هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز