پرواز تهران به دبی برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چاتری با هواپیمایی العربی (ایر العربی) در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ های ۵۷۸۰۰۰ تومان (پانصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۱۷۰۰۰ تومان (یک میلیون و سیصد و هفده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۷۷۳۰۰۰ تومان (هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان) و ۱۰۷۳۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز