نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۶:۱۵ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز