قیمت بلیط تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد.

همچنینی در همین تاریخ پرواز تهران با دزفول به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز