نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۳/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۲۰ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (یکصد هزار تومان) می باشد.

همچنین بلیط تهران به دزفول برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و به صورت چارتری در همین ساعت به مبلغ ۱۶۶۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز