نرخ پرواز تهران به دزفول برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۸۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و هشت هزار تومان) می باشد.

بلیط تهران به دزفول برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۹۸۰۰۰ تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۱۹۰۰۰ تومان (دویست و نوزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز