نرخ پرواز تهران به زاهدان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۸ به شرح زیر می باشد:

  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) و ۴۷۲۰۰۰ تومان (چهارصد و هفتاد و دو هزار تومان) و در ساعت ۰۶:۰۵ به مبلغ ۳۲۳۰۰۰ تومان (سیصد و بیست و سه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۳۵۰۰۰ تومان (دویست و سی و پنج هزار تومان) و ۴۰۲۰۰۰ تومان (چهارصد و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) و ۲۹۰۰۰۰ تومان (دویست و نود هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۵:۰۵ به مبلغ های ۲۶۲۰۰۰ تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) و ۵۸۰۰۰۰ تومان (پانصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز