نرخ پراز تهران به سبزوار برای تاریخ ۹۷/۷/۲۰ در ساعت ۱۷:۴۵ با هواپیمایی ماهان به قیمت ۲۳۳۰۰۰ تومان است.