بلیط تهران شهرکرد برای آبان ماه با پرواز ماهان سیستمی به قیمت ۲۴۴۰۰۰ تومان است.