نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۱۳۶۰۰۰ تومان (یکصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۴۱۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و یک هزار تومان) م باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز