قیمت بلیط تهران به قشم برای تاریخ ۹۶/۸/۲۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی سپهران در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (ِکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۰:۱۰ به مبلغ ۱۹۴۰۰۰ تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۳۵ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز