قیمت بلیط تهران به ماهشهر برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۰۵ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) و در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز