نرخ پرواز تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، و در ساعت ۲۰:۳۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۴:۱۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۲۰:۴۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۴۶۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۲۰:۰۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت  ۲۰:۴۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) ، در ساعت ۰۶:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۵:۲۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۷:۰۵ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۸: به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز