قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۰۹۰۰۰ تومان (یکصد و نه هزار تومان) ، و در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت های ۱۲:۲۰ ، ۱۶:۵۵ ، ۱۸:۴۵ ، ۱۹:۲۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  •  به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های ۱۹:۰۵ ، ۲۲:۴۵ ، ۲۳:۴۵ به مبلغ ۱۱۶۰۰۰ تومان (یکصد و شانزده هزار تومان) و در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) ، و در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۲۰۰۰۰ تومان (یکصد و بیست هزار تومان) ، و در ساعت ۱۳:۵۰ به مبلغ ۱۲۱۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز