قیمت بلیط تهران به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱۰ (ویژه عید قربان) به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان)، در ساعت ۲۳:۱۵ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان)، در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) و در ساعت ۲۲:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۵۵۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۲۳:۰۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) و در ساعت ۰۵:۲۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز